twitterfacebookyoutubebardienstrsscontact

Verslag 50e ALV 2018

VERSLAG 50e ALGEMENE LEDENVERGADERING.

 

Datum:  14 februari 2018. 

Locatie: Clubhuis

Aanwezig:

namens het bestuur TV Huizen: Mieke Bos, Richard Hol, Paulien Blom, Huib Hockers, Harry Versteeg (secretaris). Vanaf agendapunt 15 Judith Heijnen.

leden: 55 leden hebben de presentielijst ondertekend.

 

 1.     Opening.

Om 20.05 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 

2.     Mededelingen en ingekomen stukken.

De voorzitter geeft aan dat sinds de vorige algemene ledenvergadering, voor zover wij weten, Gerard de Jong is overleden. Gerard was oud bestuurslid en lid van verdienste van onze vereniging. De voorzitter verzoekt vervolgens de aanwezigen, ter nagedachtenis aan Gerard, om een minuut stilte.

Afwezig met kennisgeving zijn: Paul van Stokrom, Sophia van Stokrom, Kees Hoving, Gerard de Graaf en Maartje Sleiffer.

Vastgesteld wordt dat er voldoende leden zijn om besluiten te kunnen nemen.

Er zijn geen ingekomen stukken.

 

3.     Notulen A.L.V. 15 februari 2017.

Geen op/aanmerkingen, waarmee verslag akkoord.

 

4.     Jaarverslag 2017.

Geen op/aanmerkingen cq toevoegingen. 

 

5.     Rekening/verantwoording financiëel boekjaar 2017.

De penningmeester licht middels sheets uitvoerig de cijfers over het boekjaar 2017 toe.

Een enkele vraag vanuit de ledenvergadering wordt nader toegelicht en beantwoordt.

Voor de goede presentatie alsook de cijfers krijgt de penningmeester applaus van de ledenvergadering.

 

6.     Rapportage/verslag Kascommissie.

De kascommissie bestaande uit Ad van der Velde en Rob van Loon heeft de kascontrole uitgevoerd. Ad geeft aan dat de cijfers uitstekend zijn gepresenteerd en dat op alle vragen voldoende antwoord is gekregen. Op basis hiervan wordt door Ad het verslag van de kascommissie voorgelezen, t.w.:

Ondergetekenden, leden van de kascommissie hebben de boekhouding en alle bijbehorende financiële bescheiden met betrekking tot het boekjaar 2017 van Tennisvereniging Huizen steeksproefgewijs gecontroleerd.

Onze conclusie is dat de boekhouding en de jaarrrekening 2017 in overeenstemming zijn met de onderliggende stukken en dat er geen afwijkingen en/of onregelmatigheden zijn geconstateerd.

Op grond hiervan adviseren wij de Algemene Ledenvergadering van 14 februari 2018 de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen voor het financiële beleid in 2017, hetgeen onder applaus gebeurt.

 

7.     Voortgang beleidsplan.

Door Mieke wordt de voortgang cq stand van zaken van het beleidsplan uitvoerig middels sheets toegelicht. Fabian stelt een vraag over de bespeelbaarheid van de banen. Dit naar aanleiding van de hevige regenval van de afgelopen maanden. Aangegeven wordt dat in overleg met de Stichting Blauw Wit en de Parkcommissie hiervoor een oplossing gevonden is. Voorts wordt aangegeven dat de bespeelbaarheid van de banen permanent een punt van aandacht is.

De overige vragen vanuit de ledenvergadering worden van toelichting voorzien.

Tot slot geeft Mieke aan dat het beleidsplan een flexibel document is wat elk jaar ge updated wordt.

 

8.     Evaluatie pilot jeugdlidmaatschap inclusief les.

Paulien geeft uitvoerig toelichting middels sheets op de pilot van het afgelopen jaar.

Op basis hiervan stelt het bestuur de ledenvergadering voor om de pilot met één jaar te verlengen.

De vergadering gaat hiermee akkoord.

 

9.     Bespreking begroting 2018.

De penningmeester presenteert in sheets de begroting en geeft hierop uitvoerig een toelichting.

Vraag Louise Spek: hoe zit het met de opbrengst afkoop bardiensten ? Richard geeft aan dat leden van tevoren kunnen aangeven hun bardienst(en) te willen afkopen; de opbrengsten hiervan worden als baten geboekt.

 

10.           Goedkeuren begroting 2018.

Geen vragen.

De begroting wordt vervolgens door de ledenvergadering vastgesteld.

 

11.           Vaststellen contributie 2017

De vergadering gaat akkoord met het ongewijzigd laten van de contributies voor het seizoen 2018/2019.

 

12.           Benoeming kascommissie 2018.

De kascommissie wordt benoemd voor tenminste 2 jaar. Beschikbaar hebben zich gesteld: Richard Hol en Frank Schager.

De vergadering gaat hiermee akkoord.

 

13.           Samenstelling Commissies.

Mieke licht dit punt uitvoerig punt en doet een beroep op de leden om te zorgen dat de diverse commissies op orde blijven.

 

14.           Aanpassing huishoudelijk reglement.

Mieke legt de vergadering uit waarom aanpassing gewenst is en brengt dit punt in stemming.

De vergadering gaat akkoord met onderstaande aanpassing in het huishoudelijk reglement.

 

Aanpassing:

Ieder jaar treedt 1 bestuurslid af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding. Het aftredende bestuurslid is terstond herkiesbaar. De verkiezing van bestuursleden ter vervanging van de aftredende bestuursleden geschiedt in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid gekozen ter vervanging van een tussentijdse ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt volgens het rooster had moeten aftreden.

 

15.           Verkiezing Bestuursleden TV Huizen.

Mieke geeft aan dat Richard Hol zijn functie neerlegt. Tevens geeft Mieke aan blij te zijn om in de opvolging te kunnen voorzien en hiervoor Judith Heijnen voor te dragen.

De vergadering gaat hier voltallig mee akkoord.

Voorts wordt het woord door Leo van Sunder gericht aan Richard Hol. Uitvoerig wordt stilgestaan wat Richard zowel voor de Vereniging als voor de Stichting Blauw Wit in allerlei rollen en functies in de afgelopen jaren heeft betekend.

Hierna neemt Mieke het woord. Op basis van wat Richard de afgelopen jaren heeft betekend voor de vereniging vraagt Mieke aan de algemene ledenvergadering akkoord om Richard te benoemen tot lid van de verdienste van de tennisvereniging.

Onder applaus gaat de vergadering hiermee akkoord.

 

16.           Rondvraag.

Curt von Michaelis:  hoe gaat het bestuur om met de wet op de privacy ?

Antwoord: Problematiek is ons bekend. Staat bij ons op de radar en wordt i.s.m. de KNLTB opgepakt.

John Klaver: er zijn hick ups met het afhangsysteem. Kan het “oude afhangsysteem” (de schuifvariant) niet als back up dienen ?

Antwoord: we zijn bezig om een goed functionerend afhangbord te krijgen. Uit de vergadering kwam vervolgens nog de tip het zonodig het toss bord te gebruiken.

 

17.           Sluiting.

Om ca. 21.30 uur wordt de vergadering onder dankzegging gesloten.

stippellijn
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3
stippellijn

Hoofdsponsor

formsbroker

Forms Broker, ervaren partner in de grafische industrie
Forms Broker is een onafhankelijk full service bedrijf dat zich richt op de zakelijke markt.
Met meer dan 100 jaar ervaring in de grafische industrie, verzorgen wij voor onze relaties ontwerp,
alle soorten print- en drukwerk, drukwerkbegeleiding, direct mail, voorraadbeheer en fulfillment.
Hierbij staat snelheid en flexibiliteit, zonder dat de kwaliteit hierbij uit het oog verloren wordt, centraal.
Forms Broker, Katernstraat 12, 1321 NE Almere. Tel: 036-5350838. E-mail: info@formsbroker.nl

----------------------------------------------------------

Sponsoren op alfabetische volgorde:
(volg de hyperlink voor de website van de sponsors)

 Snackbar Bambi Snack benink.jpg 
Bambi Snack, snackbar restaria
Havenstr 22, 1271 AE Huizen.
Tel: 035-5253428
G. Benink Assurantien, 
A de Waalstraat 4,1272 CB - Huizen
Tel: (0)35 - 5253230
HIER KAN UW RECLAME STAAN!
Neem contact op met de 
sponsorcommissie :-)
 bespanservice.jpg
De bespanservice, Monique Terpstra,
Droogdok 22, 1274 NP Huizen.
Tel: 0617746010

Rob Boske Bouw
Tel: 035 5266613 of 06 54397517

Instrurent
Kobaltstraat 5 b, 1411 AM Naarden
Tel: 035 -6946522
 de groot uitvaart  EMT logo 2015 (Small).jpg
De Groot Uitvaart
Havenstraat 23 - 25, 1271 AB Huizen
Tel: 035-5254363
E.M.T. Administratiekantoor
Golfstroom 52, 1271 CP Huizen
Tel: 035-5245466
 fortune.jpg  helenknoop.jpg

Fortune, regio 't Gooi  Rijsbergenweg 2,
1276 GA Huizen Tel. 035-8881375

Helen Knoop Makelaardij,
Plein 2000 39, 1271 KK Huizen.
Tel: 035-5259489
 hocras.jpg  kouwer.jpg
Hocras voor Horeca en grootverbruik
Postbus 152, 1400 AD Bussum
Tel: 035 - 6979777
Kouwer Installatietechniek
Industrieweg 15, 1271 EM Huizen
Tel: 035 - 5822411
 josvanschaik.jpg

Marcodeschilder

Jos van Schaik,
keurslager, Holleblok 38,
1273 EG Huizen.
Tel: 035-5260817

 Marco de Schilder
 Martin Luther King Park 16,
 1277 EA Huizen
 Tel: 0651999237

lpd.jpg

 odonder.jpg

LPD, Lazeron,
Plaagdierenbestrijding en
Dienstverleningen
,

Nikkelstr 14a, 1411 AK Naarden.
Tel: 035-5256051

Eethuis O'Donder,
Voorbaan 42, 1271 RT Huizen,
Tel: 035-5257357
 peking.jpg  LOGO RA.jpg
Chinees-Indisch-Restaurant Peking,
Wetering 35-39, 1261 ND Blaricum.
Tel: 035-5261358
R&A Sports & Swimming, Sport- en zwemschool,
Wetering 28-32, 1261 NH Blaricum
Tel: 035-5253388
Rojo Rackesports  

HIER KAN UW RECLAME STAAN!
Neem contact op met de 
sponsorcommissie :-)

Rojo Racketsports
Kininelaantje 12
1216BZ Hilversum
Webshop: tennisdiscount.nl
 schipper.jpg  spier.jpg
Schipper bv, installatiebedrijf,
Industriewg 10, 1271 AJ Huizen.
Tel: 035-5268540
J. Spier en Zonen,
uw geluids- en wasmachinespecialist
Kronenburgerstraat 8, 1271 PK Huizen,
Tel: 035-5251565
vandertol.jpg
vishandel.jpg

Van den Tol, Opticiens,
Oude Raadhuispln 4, 1271 RH Huizen,
Tel: 035-5253855
Oostermeent O 84, 1274 SN Huizen.
Tel: 035-5253853

Vishandel Peter & Ineke de Graaf, 
elke woens- vrij- en zaterdag 
van 10:00 tot 18:00 uur
bij WC Kostmand