twitterfacebookyoutubebardienstrsscontact

Ledenvergadering februari 2017

 

VERSLAG 49e ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Datum:  15 februari 2017.

Locatie: Clubhuis

Aanwezig:

namens het bestuur TV Huizen: Mieke Bos, Richard Hol, Paulien Blom, Huib Hockers, Harry Versteeg (secretaris). 

leden: 53 leden hebben de presentielijst ondertekend.

 1. 1.    Opening.

Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 

 1. 2.    Mededelingen en ingekomen stukken.

De voorzitter geeft aan dat sinds de vorige algemene ledenvergadering, voor zover wij weten, de navolgende leden zijn overleden, t.w.: Loes Hoving, Simon Dijkshoorn, en recent Jan van Dijk. De voorzitter verzoekt vervolgens de aanwezigen, ter nagedachtenis van deze leden, om een minuut stilte.

 

Afwezig met kennisgeving zijn: Jan ten Brink, Ferry Bley, Rien Tellier, Dennis Eskes en Marion van Sunder. Vastgesteld wordt dat er voldoende leden zijn om besluiten te kunnen nemen

Er zijn geen ingekomen stukken.

 

 1. 3.    Notulen A.L.V. 23 februari 2016.

Geen op/aanmerkingen, waarmee verslag akkoord.

 

 1. 4.    Jaarverslag 2016.

De volgende opmerking/toevoegingen worden gemaakt:

Pagina 6, 3e regel van onder, 448 zomerleden, moet zijn jaarleden.

 

Pagina 6, laatste regel, woord voornamelijk kan weg, zin dient te zijn: Dit zijn nieuwe leden.

     

Pagina 8, onder toernooi sponsering, er staat 2x jaar 2015, dient te zijn 2016.

Verder geen op/aanmerkingen en hiermee verslag akkoord.

 

 1. 5.    Rekening/verantwoording financiëel boekjaar 2016.

De penningmeester presenteert in sheets uitvoerig de cijfers, geeft inhoudelijke toelichting op de cijfers en beeindigt met de opmerking dat het jaar goed is afgesloten en dat de club er financiëel goed voorstaat.

 

Een enkele vraag vanuit de ledenvergadering wordt nader toegelicht en beantwoordt.

 

 1. 6.    Rapportage/verslag Kascommissie.

De kascommissie bestaande uit Ad van der Velde en Rob van Loon heeft de kascontrole uitgevoerd.

 

Door Ad van der Velde wordt het verslag van de kascommissie voorgelezen.

 

Ondergetekenden, leden van de kascommissie hebben de boekhouding en alle bijbehorende financiële bescheiden met betrekking tot het boekjaar 2016 van Tennisvereniging Huizen steeksproefgewijs gecontroleerd.

 

Onze conclusie is dat de boekhuding en de jaarrrekening 2016 in overeenstemming zijn met de onderliggende stukken en dat er geen afwijkingen en/of onregelmatigheden zijn geconstateerd.

 

Op grond hiervan adviseren wij de Algemene Ledenvergadering van 15 februari 2017 de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen voor het financiële beleid in 2016, hetgeen onder applaus gebeurt.

 

 1. 7.    Vaststellen beleidsplan voor de komende jaren.

Het beleidsplan is op de site als onderdeel van de agenda gepubliceerd.

 

De voorzitter presenteert in sheets uitvoerig het beleidsplan en wordt nader toegelicht.

 

Er zijn verder geen vragen en hiermee wordt het beleidsplan voor de komende jaren vastgesteld.

 

 1. 8.    Voorstel pilot jeugdlidmaatschap inclusief les.

Door Paulien wordt uitvoerig middels sheets een toelichting gegeven op het voorstel.

 

Vanuit de vergadering komen de volgende vragen:

 

Rob de Beer:

worden scholen ook benaderd? Antwoord: ja.

  

Adrie Baar:

Hoe stonden de ouders tegenover het voorstel? Antwoord, de ouders die we gesproken hebben positief. Er is een brief binnengekomen van een ouder die bezwaar maakte omdat er kinderen zijn die meerder sporten beoefenen en alleen in de zomer willen lessen. Dat is met deze pilot niet mogelijk.

Rob van Loon:

Welk risico lopen we bij succes van de pilot? Antwoord: dit moeten we dan ervaren en beoordelen.

Ad van de Velde:

hoeveel oudere juniorleden maken nu gebruik van les? Antwoord, 16, voorts deze doelgroep moeten we goed in de gaten houden.

Herman Hoorweg:

wordt er nog reclame gemaakt in de Blaricummermeent? Antwoord:             volgt promotie voor de pilot.

Peter Grootveld:

Zijn alle ouders benaderd. Antwoord: ja.

Onder applaus gaat de vergadering akkoord met het voorstel.

 

 1. 9.    Bespreking begroting 2017.

De penningmeester presenteert in sheets uitvoerig de begroting en geeft hierop een toelichting.

 

 1. 10.          Vaststellen begroting 2017.

Geen vragen.

 

De begroting wordt vervolgens door de ledenvergadering vastgesteld.

 

 1. 11.          Vaststellen contributie 2017

De voorzitter geeft een toelichting op het voorstel en merkt tevens op dat naast het ongewijzigd laten de contributie van het jaarlidmaatschap en de verhoging van de contributie van het winterlidmaatschap ook de contributies van de jeugd conform bespreking in het voorstel pilot jeugdlidmaatschap inclusief les worden aangepast.

 

Op het voorstel komen de volgende vragen:

 

Wat is de onderbouwing van de wintercontributie. Antwoord: de helft van de contributie van het zomerlidmaatschap.

 

Blijft het aantal winterleden gelimiteerd op 100, terwijl dit er nu soms meer zijn? Antwoord; ja, limiet is 100, maar soms ontkom je hier niet aan om een enkeling nog toe te laten.

 

Hoe verhoudt de contributie zich tot omliggende verenigingen zoals bij Coronel. Antwoord: nog steeds prima.

De vergadering gaat akkoord conform voorstel van het bestuur. De contributie jaarleden blijft ongewijzigd, de winterleden gaat naar € 92,50.

 

 1. 12.          Benoeming kascommissie 2017.

De kascommissie wordt benoemd voor tenminste 2 jaar en hiermee zijn Rob van Loon en Ad van der Velde opnieuw beschikbaar.

 

 1. 13.          Investering LED baanverlichting.

De voorzitter van de Stichting Blauw Wit, Leo van Sunder, presenteert en geeft uitvoerig toelichting middels sheets wat de Stichting, Parkcommissie en de Tennisvereniging al aan voorwerk hebben gedaan.

 

Aangegeven wordt dat een leverancier van de baanverlichting heeft aangegeven om een pilot te doen op baan 2 en 3.

Hierna bedankt Mieke de Stichting Blauw Wit, de Parkcommissie plus Energiecoordinator uitvoerig voor het vele werk wat is verricht.

De volgende vragen worden gesteld:

 

 • Hoe met baan 1, kan dit niet versneld worden afgeschreven? Antwoord: zonde want het licht is daar prima.
 • Waarom niet en zonnepanelen en LED baanverlichting? Antwoord: hierdoor wordt

de terugverdientijd langer.

 • Wat is de lichtkleur van het LED? Antwoord: Calvin 5700, en het object verandert niet van kleur.
 • Als pilot mislukt wat dan? Daar gaan we niet van uit, maar indien nodig gaan we ons opnieuw beraden.
 • Stel dat de subsidie niet komt. Wat gebeurt er dan? Antwoord: dan gaat investering in baan 2 en 3 toch door omdat de baanverlichting is afgeschreven en kwalitatief toe is aan vervanging.
 • Hoe wordt pilot/kwaliteit gemeten. Antwoord: hier zijn afspraken over.
 • Kan meting door middel van een enquete. Antwoord: dit is een verantwoordelijkheid van het bestuur Stichting Blauw Wit en de Tennisvereniging Huizen.
 • Kunnen de bollen op het park ook niet voorzien worden van LED verlichting? Antwoord: zullen we naar kijken.

 

De vergadering gaat, met applaus, akkoord met de investering in LED in 2018.

 

 1. 14.          Samenstelling Commissies.

Mieke licht dit punt uitvoerig punt en doet een beroep op de leden om te zorgen dat de diverse commissies op orde blijven.

 

Tevens merkt Mieke op dat mutatie in de commissies (t.b.v. de site) bij Rene Blesing kunnen worden opgegeven.

 

  

 1. 15.          Verkiezing Bestuursleden TV Huizen.

Na een toelichting vraagt Mieke de vergadering om akkoord te gaan met de herverkiezing van Harry Versteeg als secretaris en Mieke Bos als voorzitter.

 

Onder applaus gaat de vergadering akkoord.

 

Vervolgens geeft Mieke een toelichting op het besluit van Richard Hol om zijn functie als bestuurslid begin 2018 neer te leggen en doet een beroep op de leden om of met potentiele kandiaten te komen of wellicht zichzelf verkiesbaar te stellen.

 

 1. 16.          40 jarig jubileum Tennisvereniging Huizen in 2018.

Door Mieke wordt aangegeven dat de vereniging in 2018 40 jaar bestaat en dat we dit niet zomaar voorbij willen laten gaan. Om dit jubileum te vieren en te organiseren vraagt het bestuur aan de leden om zitting te nemen in een commisie die zich hiermee gaat bezighouden.

 

Een commissie bestaande uit 5 – 7 leden is voldoende.

 

Eventuele kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris, Harry Versteeg.

 

 1. 17.          Rondvraag.
 • Berry Klaver: kan ik via de vereniging ook AED vervolg cursussen doen. Antwoord: ja, graag opgeven bij de secretaris.
 • Rob Gerritsen: de kooi is een aanfluiting, kan hier wat aan gedaan worden ? Antwoord: staat op de lijst om gerenoveerd te worden.
 • Gerard de Graaf: attendeert op de nieuwe pasjes voor de voorzitters van de diverse commissies die door de bardienst gebruiklt dienen te worden bij bestellingen van/door de commissies.
 • Hugo van de Linden: geeft een complimenet aan het bestuur voor de voortvarendheid en dingen die gedaan worden.

 

 1. 18.          Sluiting.

Om ca. 21.50 uur wordt de vergadering onder dankzegging gesloten. 

stippellijn
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 3
Slide 3
Slide 3
stippellijn

Hoofdsponsor

formsbroker

Forms Broker, ervaren partner in de grafische industrie
Forms Broker is een onafhankelijk full service bedrijf dat zich richt op de zakelijke markt.
Met meer dan 100 jaar ervaring in de grafische industrie, verzorgen wij voor onze relaties ontwerp,
alle soorten print- en drukwerk, drukwerkbegeleiding, direct mail, voorraadbeheer en fulfillment.
Hierbij staat snelheid en flexibiliteit, zonder dat de kwaliteit hierbij uit het oog verloren wordt, centraal.
Forms Broker, Katernstraat 12, 1321 NE Almere. Tel: 036-5350838. E-mail: info@formsbroker.nl

----------------------------------------------------------

Sponsoren op alfabetische volgorde:
(volg de hyperlink voor de website van de sponsors)

Andre Snel autoschade  Snackbar Bambi Snack 
Andre Snel BV, autoschadebedrijf.
Havenstr 46c, 1271 AG Huizen.
Tel: 035-5262070
Bambi Snack, snackbar restaria,
Havenstr 22, 1271 AE Huizen.
Tel: 035-5253428
benink.jpg  bespanservice.jpg
G. Benink Assurantien,
A de Waalstraat 4,1272 CB - Huizen
Tel: (0)35 - 5253230
De bespanservice, Monique Terpstra,
Droogdok 22, 1274 NP Huizen.
Tel: 0617746010

Rob Boske Bouw
Tel: 035 5266613 of 06 54397517

Instrurent
Kobaltstraat 5 b, 1411 AM Naarden
Tel: 035 -6946522
 de groot uitvaart  EMT logo 2015 (Small).jpg
De Groot Uitvaart
Havenstraat 23 - 25, 1271 AB Huizen
Tel: 035-5254363
E.M.T. Administratiekantoor
Golfstroom 52, 1271 CP Huizen
Tel: 035-5245466
 fortune.jpg  helenknoop.jpg

Fortune, regio 't Gooi  Rijsbergenweg 2,
1276 GA Huizen Tel. 035-8881375

Helen Knoop Makelaardij,
Plein 2000 39, 1271 KK Huizen.
Tel: 035-5259489
 hocras.jpg  kouwer.jpg
Hocras voor Horeca en grootverbruik
Postbus 152, 1400 AD Bussum
Tel: 035 - 6979777
Kouwer Installatietechniek
Industrieweg 15, 1271 EM Huizen
Tel: 035 - 5822411
 josvanschaik.jpg

HIER KAN UW RECLAME STAAN!
Neem contact op met de 
sponsorcommissie :-)

Jos van Schaik,
keurslager, Holleblok 38,
1273 EG Huizen.
Tel: 035-5260817

 


lpd.jpg

 odonder.jpg

LPD, Lazeron,
Plaagdierenbestrijding en
Dienstverleningen
,

Nikkelstr 14a, 1411 AK Naarden.
Tel: 035-5256051

Eethuis O'Donder,
Voorbaan 42, 1271 RT Huizen,
Tel: 035-5257357
 peking.jpg  rena.jpg
Chinees-Indisch-Restaurant Peking,
Wetering 35-39, 1261 ND Blaricum.
Tel: 035-5261358
R&A Sports & Swimming, Sport- en zwemschool,
Wetering 28-32, 1261 NH Blaricum
Tel: 035-5253388
 schipper.jpg  spier.jpg
Schipper bv, installatiebedrijf,
Industriewg 10, 1271 AJ Huizen.
Tel: 035-5268540
J. Spier en Zonen,
uw geluids- en wasmachinespecialist
Kronenburgerstraat 8, 1271 PK Huizen,
Tel: 035-5251565
vandertol.jpg
 tonbos.jpg

Van den Tol, Opticiens,
Oude Raadhuispln 4, 1271 RH Huizen,
Tel: 035-5253855
Oostermeent O 84, 1274 SN Huizen.
Tel: 035-5253853

Tegelzettersbedrijf Ton Bos,
Ree 15, 1273 GP Huizen.
Tel: 035-526123
 vishandel.jpg  webwork.jpg
Vishandel Peter & Ineke de Graaf, 
elke woens- vrij- en zaterdag 
van 10:00 tot 18:00 uur
bij WC Kostmand
WebWork
Belle van Zuylenhof 15, 
1277 CT Huizen. 
Tel: 035-5259396 of 06-53678489